Khai thác báo cáo
Số liệu
Năm(Ascending)[Filter]
Tháng(Ascending)[Filter]
Địa danh(Ascending)[Filter]
Chỉ tiêu(Ascending)[Filter]
Phân tổ(Ascending)[Filter]
Loại số liệu(Ascending)[Filter]
Nguồn số liệu(Ascending)[Filter]
Đơn vị tính(Ascending)[Filter]
Tổng số
The chart showing Tổng số series.
Lựa chọn kiểu biểu đồ:
v
 
Hiển thị tùy chọn
 
Chiều rộng (px):
Chiều cao (px):
Kết xuất
 
v