Chính sách - Pháp luật > Chính sách mới

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Cập nhật lúc: 22/12/2021 09:38:00 AM

Ngày 01/12/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định số 2014/QĐ-TTg về việc phê duyệt  Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát: Hiện đại hóa Thống kê Việt Nam theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và vững chắc với hệ thống tổ chức phù hợp; nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp; công nghệ hiện đại; sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng. Phấn đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.

Các mục tiêu cụ thể: Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê; Đẩy mạnh việc biên soạn, công bố và cung cấp các chỉ tiêu thống kê; Bảo đảm cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê vi mô; Triển khai đồng bộ tư liệu hóa, chuyển đổi số hoạt động thống kê; Nâng cao mạnh mẽ năng lực thống kê.

Các đề án lớn thực hiện Chiến lược: (1) Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia: phục vụ thực hiện nhóm nhiệm vụ và giải pháp số 1 “Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực”; (2) Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia: khắc phục hạn chế trong Chiến lược giai đoạn 2011-2020, phục vụ thực hiện nhóm nhiệm vụ và giải pháp số 3 “Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu”; số 5 “Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê”; (3) Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia: hoàn thành mục tiêu triển khai đồng bộ tư liệu hóa, chuyển đổi số hoạt động thống kê để phục vụ thực hiện nhóm nhiệm vụ và giải pháp số 3 “Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu”; số 5 “Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê”.

Tổng cục Thống kê đề xuất các hoạt động cần ưu tiên hỗ trợ trong thời gian tới: Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, các đề án và văn bản hỗ trợ hoạt động thống kê; Xây dựng kế hoạch hành động, khung theo dõi đánh giá, đánh giá giữa kỳ Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam; Hoàn thiện phương pháp luận và nâng cao năng lực, nghiệp vụ thống kê; Hỗ trợ khai thác các cơ hội sử dụng dữ liệu lớn trong sản xuất số liệu thống kê; ứng dụng công nghệ GIS, Blockchain; Hỗ trợ về công nghệ thông tin và truyền thông, hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, phổ biến thông tin thống kê; Hỗ trợ xây dựng dàn mẫu chủ, cập nhật Kiến trúc tổng thể; Hỗ trợ biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hành tốt thống kê Việt Nam.

Trích nguồn:chinhphu.vn/TCTK
Tác giả: Lê Ninh (tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202