Tin Kinh tế- xã hội  > Xã hội

Một số giải pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

Cập nhật lúc: 31/12/2021 11:22:00 AM

Trong thời gian qua, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN) đã có sự phát triển mạnh mẽ nhờ vào những đổi mới về mặt thể chế kinh tế của nước ta và thu hút số lượng lao động đông đảo trong cộng đồng doanh nghiệp. Theo xu hướng chung, khu vực doanh nghiệp này sẽ ngày càng phát triển với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp và lao động. Riêng chất lượng lao động cũng phải ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát bắt đầu từ năm 2020 đã khiến cho sự phát triển của loại hình doanh nghiệp này bị ngắt quãng, theo đó cần phải có những giải pháp để phục hồi sự phát triển trong giai đoạn tới. Một số giải pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển lao động khu vực DNNNN bao gồm:

Hoàn thiện và đổi mới thể chế về quản lý phát triển nguồn nhân lực của đất nước

Nhà nước cần tập trung hoàn thiện bộ máy quản lý phát triển nguồn nhân lực, đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý về phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, cần đổi mới và cụ thể hóa các chính sách, cơ chế, công cụ phát triển và quản lý nguồn nhân lực bao gồm các nội dung về môi trường làm việc, chính sách việc làm, thu nhập, bảo hiểm, bảo trợ xã hội, điều kiện nhà ở và các điều kiện sinh sống, định cư, chú ý các chính sách đối với bộ phận nhân lực chất lượng cao, nhân tài (Trịnh Hoàng Lâm, 2016). Các chính sách chỉ nên có tính chất hướng dẫn để cho mỗi cấp, mỗi ngành đều có thể vận dụng phù hợp với thực tế, phát huy hơn tính năng động, sáng tạo, tránh sự áp đặt, cứng nhắc.

Tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trọng điểm

Cần chấm dứt tình trạng đào tạo tràn lan, chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng như hiện nay. Để làm được như vậy cần có chính sách động viên khuyến khích đối với đội ngũ cán bộ giảng dạy trong và ngoài hệ thống đào tạo. Hoàn thiện các đề án đổi mới, nội dung và phương pháp đào tạo trong các trường đại học và dạy nghề. Chính sách đào tạo cũng phải được áp dụng cụ thể cho các địa phương, các cấp và nhất là trong các DN, coi đây là nhiệm vụ bắt buộc, là hoạt động đầu tư của mỗi DN. Đào tạo, phát triển lao động cần đi đôi với tiếp nhận, sử dụng và phát triển những thành tựu của khoa học - công nghệ. Các trường đại học cần đẩy nhanh tiến độ đổi mới nội dung giảng dạy và phương pháp giảng dạy đẻ khi ra trường có được các kiến thức hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam và kĩ năng làm việc thực tế, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng giáo viên bằng các khóa học trong nước và ngoài nước để nâng cao chất lượng giáo viên,đáp ứng yêu cầu đào tạo trong nước và yêu cầu toàn cầu hóa giáo dục đại học. Từng bước trang bị các phương tiện giảng dạy hiện đại để đáp ứng các yêu cầu cải tiến phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo. Các trường đại học cần dành kinh phí thích đáng cho giai đoạn thực tập của sinh viên để tăng trách nhiệm của các DN. Có thể sử dụng hợp đồng đào tạo để gắn bó DN với các trường đại học.

Đối với đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, ngoài đào tạo trong nước, Nhà nước cần có chính sách cử những người có khả năng sang các nước phát triển học tập hay du học tại chỗ thông qua hình thức giúp đỡ đào tạo của chính phủ các nước phát triển và các tổ chức phi chính phủ.

Hoàn thiện hệ thống đào tạo nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng nhu cầu của DN

Nhà nước cần thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề, đa dạng hóa loại hình dạy nghề đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ các DN có trường dạy nghề, gắn trách nhiệm của DN với dạy nghề.

Cần tiến hành xây dựng và hoàn thiện một số loại tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp, hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo điều kiện công nhận kỹ năng nghề cho người lao động và tạo điều kiện thuận lợi về hợp tác quốc tế cho các cơ sở dạy nghề trong điều kiện hội nhập kinhtế. Chuyển mạnh dạy nghề từ hướng cung sang hướng cầu của thị trường lao động. Các cơ sở dạy nghề nên chủ động khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo nghề của DNNNN để thiết kế những chương trình đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của các DN này.

Tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực để tiếp cận chuẩn quốc tế và chuẩn khu vực về kỹ năng nghề. Cần thực hiện ký kết các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, trao đổi chuyên gia.

Các cơ sở đào tạo nghề cần đổi mới và nâng cao chất lượng dạy nghề thông qua việc đổi mới chương trình đào tạo theo hướng mềm dẻo, phù hợp với sự thay đổi của công nghệ, biên soạn giáo trình và tài liệu dạy nghề theo chuẩn quốc tế và phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế. Để đáp ứng nhu cầu của hội nhập kinh tế, bên cạnh việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học, các cơ sở đào tạo cần chú trọng đào tạo ngoại ngữ, rèn luyện tác phong công nghiệp, văn hóa nơi làm việc cho người học. Nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy nghề về lý thuyết cũng như năng lực thực hành nghề và phương pháp sư phạm. Đổi mới phương pháp đào tạo lấy học viên làm trung tâm, chú trọng vào đào tạo kỹ năng nghề cho người học. Cần thực hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở dạy nghề với DN trong quá trình đào tạo để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học và khả năng tìm kiếm việc làm sau đào tạo.

Phát triển thị trường lao động

Nhà nước cần có những giải pháp đồng bộ để phát triển hệ thống giáo dục và dạy nghề để nâng cao chất lượng nguồn lao động cho cung trên thị trường lao động. Nhà nước cần khuyến khích phát triển DNNNN để tăng cơ hội việc làm cho người lao động, khuyến khích các DN thông báo nhu cầu lao động của mình thông qua hệ thống thông tin thị trường lao động và thực hiện tuyển dụng qua phỏng vấn xéttuyển.

Mặt khác, Nhà nước cần có những biện pháp để phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động như: hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về hệ thống giao dịch thị trường lao động, khuyến khích phát triển và nâng cao chất lượnghoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm, khuyến khích chủ DNNNN, người lao động tham gia giới thiệu việc làm, tạo kết nối đồng bộ để có thể bao quát được tình hình cung - cầu lao động, đặc biệt là cầu lao động.Nhà nước cần hoàn thiện khung pháp luật, chính sách về quan hệ lao động,BộLuật lao động cần có những qui định bảo vệ quyền lợi của các chủ DN, có những chế tài cần thiết để xử lý các vi phạm của người lao động tự ý bỏ việc hoặc thôi việc. Tăng cường sự tham gia của đại diện lao động và chủ sử dụng lao động vào quá trình xây dựng chính sách về lao động và phát triển thị trường lao động.

----------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

Trịnh Hoàng Lâm (2016), Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Ban Các vấn đề Xã hội và Môi trường
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202