Chính sách - Pháp luật > Chính sách mới

Những điểm mới trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2020

Cập nhật lúc: 14/12/2020 03:29:00 PM

Luật Bảo vệ môi trường 2020 lần đầu tiên xác định cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường. Mục tiêu xuyên suốt, trọng tâm của Luật là bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân và thay đổi phương thức quản lý, cắt giảm thủ tục hành chính.

Quốc hội đã chính thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) vào ngày 17/11/2020. Luật gồm 16 Chương, 171 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022. Riêng nội dung về đánh giá sơ bộ tác động môi trường được quy định trong Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2021.

Luật Bảo vệ môi trường 2020 được bố cục lại so với Luật BVMT năm 2014, đưa quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho những chính sách BVMT khác.

Luật đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn của dự án, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định, thực hiện dự án cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án, bao gồm: Chiến lược BVMT quốc gia, quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy phép môi trường (GPMT) và đăng ký môi trường.

Lần đầu tiên, Luật thiết kế khung chính sách hướng đến việc hình thành đạo luật về BVMT có tính tổng thể, toàn diện và hài hòa với hệ thống pháp luật về kinh tế - xã hội; cải cách mạnh mẽ, cắt giảm trên 40% thủ tục hành chính (TTHC), giảm thời gian thực hiện các TTHC từ 20 - 85 ngày, góp phần giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Một số điểm đáng chú ý của Luật Bảo vệ môi trường 2020 gồm:

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) xác định những quan điểm hết sức quan trọng là: Chủ động trong vấn đề phòng ngừa và quản lý môi trường. Đồng thời tiếp cận cách thức quản lý khoa học dựa trên kinh nghiệm của thế giới, ví dụ như: Xây dựng các chiến lược phát triển, quy hoạch phát triển, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá sơ bộ, đánh giá tác động, cấp giấy phép, quản lý các hoạt động sản xuất một cách xuyên suốt thông qua các biện pháp kỹ thuật công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu để có thể huy động được tất cả mọi người cùng tham gia, người dân có thể giám sát, cung cấp thông tin, tư vấn, phản biện…

Cùng với đó, Luật cũng đã cắt giảm rất nhiều thủ tục hành chính. Luật tập trung quản lý những vấn đề cần quản, ví dụ như quản lý ở những lĩnh vực nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Đồng thời sẽ tạo điều kiện hết sức thông thoáng để cho các lĩnh vực, ngành ứng dụng các công nghệ thân thiện, hiện đại, tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên… Do đó, nếu chúng ta làm tốt, thì mỗi một dự án được xây dựng sẽ phải dựa trên sự cân bằng sinh thái, đảm bảo tính bền vững, việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, tái chế, tái sử dụng.

Ngoài ra, Luật cũng tiếp thu kinh nghiệm thành công của quốc tế về kiểm toán môi trường được áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhằm đánh giá mức độ hiệu quả sử dụng tiết kiệm tài nguyên, quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm và BVMT. Luật đã bổ sung nội dung về kiểm toán môi trường nhằm điều chỉnh hoạt động kiểm toán trong nội bộ tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do đơn vị tự thực hiện hoặc thông qua dịch vụ kiểm toán.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: La Hoàn
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202