Giới thiệu > Hoạt động của Trung tâm

Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia

Cập nhật lúc: 05/11/2020 05:12:44 PM

Thực hiện Quyết định số 1233/QĐ-BKHĐT ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng tuyển dụng  viên chức Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm như sau:

1.    SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 10 chỉ tiêu

Stt

Đơn vị

Vị trí tuyển dụng

Chỉ tiêu

1

Ban Dự báo Kinh tế vĩ mô

Nghiên cứu viên

02

2

Ban Dự báo Kinh tế ngành và Doanh nghiệp

Nghiên cứu viên

02

3

Ban Các vấn đề xã hội và môi trường

Nghiên cứu viên

02

4

Ban Nguồn và Phát triển thông tin

Nghiên cứu viên

02

5

Văn phòng

Kế toán viên

02

 

2.    TRÌNH ĐỘ, NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG

- Ban Dự báo kinh tế vĩ mô: Chuyên ngành đào tạo: Đại học trở lên. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Chính sách công, Quản lý công; Kinh tế và Quản trị kinh tế, Toán kinh tế.

- Ban Dự báo Kinh tế ngành và Doanh nghiệp: Đại học trở lên. Chuyên ngành: Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Kinh tế ngành.

- Ban Các vấn đề xã hội và môi trường: Đại học trở lên. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Xã hội học, Kinh tế nguồn nhân lực/lao động.

- Ban Nguồn và Phát triển thông tin: Đại học trở lên. Chuyên ngành: Kinh tế, xã hội học, Thống kê, Lao động.

- Văn phòng: Đại học trở lên. Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán.

3.    ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi; đối với người có trình độ tiến sĩ không quá 45 tuổi;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Trình độ đào tạo:

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

+ Ban Dự báo kinh tế vĩ mô: Chuyên ngành đào tạo: Đại học trở lên. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Chính sách công, Quản lý công; Kinh tế và Quản trị kinh tế, Toán kinh tế. Ưu tiên tuyển dụng đối với người có trình độ thạc sĩ trở lên; có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học ở vị trí việc làm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

+ Ban Dự báo Kinh tế ngành và Doanh nghiệp: Đại học trở lên. Chuyên ngành: Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Kinh tế ngành. Ưu tiên tuyển dụng đối với người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; các cán bộ đang làm việc tại các đơn vị nghiên cứu khoa học có kinh nghiệm nghiên cứu tối thiểu 02 năm trở lên.

+ Ban Các vấn đề xã hội và môi trường: Đại học trở lên. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Xã hội học, Kinh tế nguồn nhân lực/lao động. Ưu tiên tuyển dụng đối với người đang làm việc tại các đơn vị nghiên cứu khoa học ở vị trí việc làm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

+ Ban Nguồn và Phát triển thông tin: Đại học trở lên. Chuyên ngành: Kinh tế, xã hội học, Thống kê, Lao động.

+ Văn phòng: Đại học trở lên. Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán. Ưu tiên tuyển dụng đối với người có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm ở vị trí việc làm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng.

- Chứng chỉ ngoại ngữ:

 + Đối với vị trí làm việc tại Ban Dự báo Kinh tế vĩ mô, Ban Dự báo Kinh tế ngành và Doanh nghiệp, Ban Các vấn đề xã hội và môi trường: Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGTĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương);

+ Đối với vị trí làm việc tại Ban Nguồn và Phát triển thông tin và Văn phòng: Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGTĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương).

- Chứng chỉ tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4.    PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

a) Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm thuộc chỉ tiêu tuyển dụng tại phần I; người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

b) Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ hủy kết quả trúng tuyển.

5.    HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

5.1. Hình thức

Xét tuyển theo hai vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn.

5.2. Nội dung phỏng vấn

5.2.1. Kiến thức chung

        - Hiểu biết về hệ thống chính trị, Luật Viên chức, hệ thống pháp luật về kinh tế; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin, phân tích dự báo kinh tế xã hội.

        - Nắm được chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia. Hiểu biết về vai trò của công tác thông tin, phân tíchvà dự báo kinh tế - xã hội. Liên hệ thực tế.

         5.2.2. Phần nghiệp vụ chuyên ngành

- Đối với vị trí làm việc tại Ban Dự báo Kinh tế vĩ mô, Ban Dự báo Kinh tế ngành và Doanh nghiệp, Ban Các vấn đề xã hội và môi trường, Ban Nguồn và Phát triển thông tin:

+ Hiểu biết về tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế;

+ Nắm được kiến thức chuyên ngành tương ứng đối với vị trí việc làm ứng tuyển;

+ Kỹ năng triển khai nghiên cứu.

- Đối với vị trí việc làm tại Văn phòng: Nắm vững các quy định liên quan đến tài chính, kế toán.

          6.       ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Các đối tượng và điểm ưu tiên được cộng vào kết quả điểm xét tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7.5 điểm vào kết quả xét tuyển.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả xét tuyển.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả xét tuyển.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển.

             7.       THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ 8h30 đến 16h các ngày làm việc từ ngày 05/11/2020 đến hết ngày 04/12/2020. Các trường hợp nộp sau thời gian trên đều không hợp lệ.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, tầng 12 Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25 khu đô thị mới Cầu Giấy, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

            8.     DANH SÁCH THÍ SINH CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ TUYỂN

1. Danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020 sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ http://www.ncif.gov.vn  niêm yết tại Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Sảnh tầng 1, Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25 khu đô thị mới Cầu Giấy, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Thời gian xét tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ http://www.ncif.gov.vn đồng thời gửi giấy triệu tập cho thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký (Dự kiến trung tuần tháng 12/2020).

3. Địa điểm xét tuyển: Tầng 13, Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25 khu đô thị mới Cầu Giấy, Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Kết quả tuyển dụng sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ http://www.ncif.gov.vn đồng thời gửi giấy triệu tập cho thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển theo thông tin liên lạc thí sinh đã đăng ký.

9.    LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Thực hiện theo Thông tư số 228/20160TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và ngân sách quận, huyện, thị xã cấp bổ sung (tối đa 500.000đ/thí sinh).

        10.     THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng đề nghị liên hệ số máy: 0243.795.7482 (Chị Tuyết Chinh) hoặc trên trang web của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia tại  địa chỉ http://www.ncif.gov.vn.

CHI TIẾT VÀ MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XEM TẠI ĐÂY

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202