Tin Kinh tế- xã hội  > Doanh nghiệp

Thực trạng sản xuất công nghiệp Việt Nam trong thời gian qua

Cập nhật lúc: 13/12/2019 12:00:00 AM

Theo định nghĩa của GSO, IIP là Là tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng sản xuất công nghiệp tạo ra trong kỳ hiện tại với khối lượng sản xuất công nghiệp kỳ gốc. Đây là một chỉ số quan trọng được sử dụng để phản ánh, mô tả sự phát triển của các ngành công nghiệp và phần nào đó phản ánh được những diễn biến trong nền kinh tế của Việt Nam.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tự tích cực trong những năm qua, đặc biệt tăng trưởng duy trì ở mức cao trong những năm gần đây. Theo đó, tăng trưởng trung bình giai đoạn 2012-2018 đạt 6,2%/năm, những tăng trưởng năm 2017 đạt 6,81% và năm 2018 đạt 7,08%.

Những kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế thu được trong những năm gần đây là do sự điều hành kịp thời và hiệu quả nền kinh tế của của Chính phủ cũng như nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Xét theo khía cạnh khu vực sản xuấ, những kết quả tích cực đạt được một phần lớn là do đóng góp của ngành công nghiệp – xây dựng, trong đó, khu vực chế biến – chế tạo đóng vai trò chủ chốt. Trong đó, sự dịch chuyển ngành sản xuất trong nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững là tiền đề quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những năm qua.

Tăng trưởng kinh tế và IIP

Tốc độ tăng IIP và GDP

Nguồn: GSO

Theo số liệu của GSO cho thấy, chỉ số IIP chung của cả nước đã có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. Theo đó, trong những năm 2012, 2013 và 2014 chỉ số IIP chỉ đạt tương ứng 5,8%/năm , 5,9%/năm và 7,6%/năm. Đây là những năm đầu của thời kỳ hồi phục nền kinh tế của Việt Nam với tăng trưởng GDP chỉ đạt tương ứng 5,25%/năm,  5,42%/năm và 5,98% và tăng trưởng của khu vự CN-XD chỉ đạt tương ứng khoảng 7,39%/năm, 5,04%/năm và 6,42%/năm. Tuy nhiên, những năm sau đó, khi nền kinh tế dần phục hồi và có những bước phát triển tích cực thì chỉ số IIP đã có những cải thiện mạnh mẽ. Cụ thể, năm 2015, tăng trưởng IIP đạt 9,8%/năm, là mức tăng cao hơn nhiều so với những năm trước đó. Đi liền với kết quả tích cực của IIP thì tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt mức 6,98%/năm và tăng trưởng GDP khu vực CN-XD tăng 9,64%.

Giai đoạn 2016-2018, nền kinh tế đã có những bước chuyển dịch mạnh mẽ trong cớ cấu sản xuất công nghiệp. Đặc biệt là năm 2016 đánh dấu sự giảm dần tỷ trọng của những ngành khai thác sang những ngành chế biến, chế tạo nên đã tạo ra những biến động về IIP và tăng trưởng kinh tế, tạo đà phát triển cho những năm gần đây. Cụ thể, chỉ số IIP năm 2016 chỉ đạt mức tăng 7,4%/năm và tăng trưởng GDP chỉ đạt 6,21%, tăng trưởng khu vực CN-XD đạt 7,57%, nhưng đây vẫn là mức tăng trưởng khá. Trong hai năm tiếp theo, 2017 và 2018, tăng trưởng của IIP đã đạt những bước chuyển tích cực và làm cho tăng trưởng kinh tế cũng đã phục hồi mạnh mẽ hơn. Theo đó, năm 2017 và 2018, tăng trưởng IIP lần lượt đạt 11,30%/năm và 1010%/năm, tăng trưởng GDP đạt 6,81%/năm và 7,08%/năm; tăng trưởng khu vực CN-XD lần lượt đạt 8%/năm và 8,85%/năm.

Như vây, có thể thấy tăng trưởng IIP đã có những bước chuyển tích cực trong những năm gần đây góp phần quan trọng trong việc đạt mước và duy trì mức tăng trưởng toàn nền kinh tế cũng như ở khu vực CN-XD ở mức cao.

Dịch chuyển IIP theo hướng tích cực

Dịch chuyển IIP qua các năm

Nguồn: GSO

Theo số liệu của GSO cho thấy chỉ số IIP của ngành công nghiệp khai thác (bao gồm các ngành liên quan đến khai khoáng và khai thác) và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có những diễn biến tích cực trong những năm gần đây. Trong đó, sự giảm dần vai trò của những ngành khai thác trong nền kinh tế để hướng đến phát triển kinh tế bền vững hơn trong tương lai là hướng đi tích cực và đúng đắn của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, sự gia tăng mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng tạo ra nhiều ưu điểm tích cực hơn đối với nền kinh tế.

Cụ thể, trong những năm 2012 và 2013 tăng trưởng IIP của của ngành công nghiệp khai thác giảm và thậm chí âm. Tuy nhiên, năm 2014 và 2015 có tăng trở lại nhưng vẫn ở mức thấp, chỉ tương ứng 5,22%/năm và 6,9%/năm. Sau năm 2016 là năm thực hiện mạnh mẽ hơn việc tái cơ cấu ngành sản xuất kinh doanh dẫn đến chỉ số IIP trung bình trong các ngành công nghiệp khai thác giảm (-) 1,72%/năm và chỉ tăng nhẹ năm 2017 (1,22%/năm) và 2018 (1,88%/năm). Trong khi đó, mặc dù trong giai đoạn 2012-2014 tăng trưởng của chỉ số IIP của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo không tăng mạnh (năm 2012 là 5,5%/năm, 2013 là 7,6%/năm và năm 2014 là 8,7%/năm) những đã có những bước tăng đáng kể trong những năm sau đó. Theo đó, tăng trưởng IIIP năm 2010 đạt 10,5%/năm, 2011 đạt 11,3%/năm, 2017 đạt 14,7%/năm và 2018 đạt 12,2%/năm.

Như vậy, thông qua chỉ số IIP của các ngành đã có thấy bức tranh tương đối tích cực về phát triển kinh tế Việt Nam trong những năm đây. Đó là sự giảm dần tỷ trọng của các ngành công nghiệp khai thác và tăng dần tỷ trọng của các ngành chế biến, chế tạo. Điều này sẽ là tiền đề quan trọng tạo ra những bước đột phát về tăng trưởng cao và bền vững hơn trong tương lai đối với nền kinh tế Việt Nam.

Kết luận

Từ những kết quả phân tích ở trên cho thấy chỉ số IPP của Việt Nam trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực theo hướng chuyển dịch cơ cấu ngành hướng đến phát triển kinh tế bền vững hơn trong tương lai. Trong đó, sự giảm ngành tỷ trọng của các ngành khai thác và tăng tỷ trọng của những ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được thể hiện rõ hơn qua chỉ số IIP qua các năm. Bên cạnh đó, vai trò của IPP đối với nền kinh tế Việt Nam là tương đối quan trọng khi có quan hệ tương đối chặt chẽ đối với phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, những năm có chỉ số IPP cao thì tăng trưởng kinh tế đạt được những kết quả tích cực hơn. Như vậy, có thể thấy chỉ số IIP là một chỉ số quan trọng trong phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Do đó, cần phải có những giải pháp phù hợp trong việc duy trì và thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế được thể hiện qua việc theo dõi, giám sát chặt chẽ những thay đổi của IIP.

----------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

Trang web GSO:

  • Thu thập số liệu thống kê từ năm 2012-2017
  • Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012
  • Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013
  • Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014
  • Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015
  • Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016
  • Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017
  • Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018

 

 

 

Trích nguồn:
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202