Tin Kinh tế- xã hội  > Sự kiện nổi bật

Kinh tế tập thể ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam

Cập nhật lúc: 15/10/2019 10:05:30 AM

Chiều 14/10/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX... là thành phần kinh tế quan trọng đã được Đảng, Nhà nước xác định rõ từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Lê Tiên)

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn, nợ công cao, ngân sách hạn hẹp nhưng khu vực hợp tác xã (HTX) lại hoạt động khá ổn định. Số lượng HTX tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp. Tính đến 31/12/2018, toàn quốc có 22.861 HTX, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Từ khi Luật HTX năm 2012 được ban hành, số lượng HTX thành lập mới tăng nhanh qua các năm. Nếu như ở năm 2003 chỉ có 969 HTX thành lập mới thì đến 2018 cả nước đã có 2.521 HTX thành lập mới. Doanh thu bình quân của một HTX năm 2018 đạt 4.477 triệu đồng/HTX, tăng 3.622 triệu đồng (gấp khoảng 5,2 lần) so với năm 2003; trong đó doanh thu bình quân của HTX với thành viên cũng tăng từ 698 triệu đồng/năm năm 2003 lên 3.280 triệu đồng/năm năm 2018, tăng 2.582 triệu đồng (gấp khoảng 4,7 lần) so với năm 2003. Thông qua HTX, các hộ thành viên có điều kiện tham gia và được hỗ trợ của Nhà nước, của các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhờ đó, thu nhập của người lao động cũng như của thành viên, hộ thành viên được cải thiện, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội...

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đọc báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Lê Tiên)

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng chỉ rõ một số tồn tại, khó khăn, hạn chế trong quá trình triến khai thực hiện. Đó là việc học tập, quán triệt Nghị quyết chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao; Công tác nghiên cứu lý luận, thực tiễn, giáo dục, đào tạo, tuyên truyền về kinh tế tập thể còn yếu; Công tác thực thi pháp luật về HTX chưa thực sự đi vào cuộc sống, một số chính sách chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả; Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX chưa thực sự hiệu quả; Tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể còn chậm, chưa xứng với tiềm năng; Mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn chậm được hình thành và phát triển, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị còn yếu.

Nguyên nhân chính của những hạn chế nêu trên là do các cấp, các ngành còn chưa quan tâm đúng mức trong việc chỉ đạo, định hướng, xây dụng cơ chế chính sách, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, HTX phát triển; Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, đảng viên và người dân vẫn chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa thống nhất về tinh thần của Nghị quyết. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách chưa kịp thời, chậm tháo gỡ các vướng, còn tồn tại tâm lý ngại đổi mới, năng lực nội tại của nhiều HTX còn yếu, thiếu nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau: (1) Nâng cao nhận thức về về bản chất, vai trò của tổ chức kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (2) Tiếp tục rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khung pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể phù hợp; (3) Hoàn thiện và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể ; (4) Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX; (5) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội; (6) Tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố; (7) Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, nhất là trong việc tiếp thu kinh nghiệm tốt của các nước, vùng lãnh thổ có phong trào HTX mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận Hội nghị. (Ảnh: VGP)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, đây là Hội nghị quan trọng để củng cố niềm tin và đổi mới cách làm; qua đó, phát huy tốt hơn và tiếp tục nâng cao vai trò thực chất của kinh tế tập thể trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới các bộ, ngành, Trung ương và địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và các văn bản pháp luật về HTX nhằm thống nhất nhận thức cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân hiểu được tam nông (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) luôn là vấn đề chiến lược của Đảng; tiếp tục rà soát các nội dung của Luật HTX năm 2012 và văn bản hướng dẫn để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể theo hướng tập trung và thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm thực hiện hiệu quả nội dung quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể; khuyến khích hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế tập thể, nhất là trong việc tiếp thu kinh nghiệm tốt của các nước, vùng lãnh thổ có phong trào HTX mạnh... góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện công bằng xã hội, nâng cao hình ảnh và vị thế của khu vực kinh tế tập thể trong xã hội.

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Lê Ninh
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202