Chính sách - Pháp luật > Chính sách mới

7 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV có hiệu lực từ khi nào?

Cập nhật lúc: 01/07/2019 10:18:00 AM

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV đã thông qua 07 luật gồm: Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

Luật Giáo dục (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua gồm 9 chương, 115 điều quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Luật Kiến trúc gồm 5 chương 41 điều, quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiến trúc trên lãnh thổ Việt Nam. Luật Kiến trúc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Luật quản lý thuế được thông qua có 17 chương với 152 điều quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Đối tượng áp dụng của Luật gồm: Người nộp thuế; cơ quan quản lý thuế; công chức quản lý thuế bao gồm công chức thuế, công chức hải quan; cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Luật Đầu tư công (sửa đổi) được thông qua gồm 6 chương với 101 điều, quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Luật Thi hành án hình sự có 16 chương với 207 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Luật Thi hành án hình sự quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án; quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người, pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia gồm 7 chương, 36 điều. Luật này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia. Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2019. Luật được thông qua có 4 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến các nội dung: Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; tính toán bảo hiểm; hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm; sáng chế; hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; các loại quyền sở hữu công nghiệp;…

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: La Hoàn
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202