Nghiên cứu > Đề tài khoa học

Bảo về đề tài cấp Bộ “Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh mở cửa thị trường trong nước”

Cập nhật lúc: 17/05/2019 04:00:00 PM

 

Sáng ngày 17/5/2019, tại Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (NCIF) đã diễn ra buổi bảo vệ đề tài cấp bộ “Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh mở cửa thị trường trong nước do CN. Nguyễn Việt Dũng làm chủ nhiệm.

Buổi bảo vệ đề tài có sự tham gia của, lãnh đạo các đơn vị, hội đồng nghiệm thu, nghiên cứu viên thuộc hội đồng khoa học và các nghiên cứu viên trong, ngoài Trung tâm.

Với mục đích đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh mở cửa thị trường trong nước và đứa ra những đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bán lẻ Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã dựa trên thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh mở cửa thị trường trong nước sau đó phân tích, đánh giá toàn diện năng lực cạnh tranh của ngành bán lẻ dựa trên mô hình cương của Michael Porter.

Nội dung nghiên cứu gồm Kết cấu đề tài bao gồm 3 chương: (1) Tổng quan cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về năng lực cạnh tranh của ngành bán lẻ. (2)Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh mở cửa thị trường trong nước.(3) Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh mở cửa thị trường trong nước.

Đề tài sử dụng mô hình kinh tế lượng để lượng hoá mô hình kim cương sử dụng số liệu của 63 tỉnh, thành của Việt Nam, để chỉ ra bằng chứng cụ thể về các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của ngành bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh mở cửa thị trường trong nước.

Đề tài cũng tập trung làm rõ các yếu tố chính có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành bán lẻ từ đó định hướng chính sách về cạnh tranh trong ngành bán lẻ, kiểm soát độc quyền, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế, chính sách về phát triển các chuỗi giá trị (cụm ngành) nhằm nâng cao năng suất lao động của ngành. Từ đó, Đề tài sẽ đưa ra các nhóm giải pháp:

(1): Giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành bán lẻ.

(2): Giải pháp về cải thiện cạnh tranh trong ngành: hạn chế cạnh tranh bất bình đẳng, giảm độc quyền nhóm, đối xử bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế trong ngành.

(3): Giải pháp về phát triển chuỗi giá trị, kết hợp bán lẻ với sản xuất nông nghiệp, thông qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành bán lẻ.

Tuy nhiên, để hoàn thiện đề tài, các chuyên gia cũng nhận định cần phải bổ sung và sửa đổi một số vấn đề như: nhóm nghiên cứu cần bổ sung thêm kinh nghiệm quốc tế và đưa ra những giải pháp cụ thể hơn cho từng đối tượng trong thị trường bán lẻ. Để tăng tính thuyết phục của đề tài, nhóm nghiên cứu cần đưa ra những giải pháp gắn chặt với kết quả nghiên cứu.

PGS.TS Lê Xuân Bá (Chủ tịch hội đồng) đã có kết luận, nhìn đã có kết luận, nhìn chung đề tài đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Hội đồng đánh giá cao các kết quả của nhóm nghiên cứu và khả năng ứng dụng của đề tài trong bối cảnh thị trường trong nước hiện nay. Đồng thời cùng đồng thuận với ý kiến hội đồng nghiệm thu là đề tài đạt kết quả Khá.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202