Tin Kinh tế- xã hội

Tăng trưởng bao trùm: tầm quan trọng và đo lường

Cập nhật lúc: 28/01/2019 04:00:00 PM

Trong những năm gần đây, khái niệm tăng trưởng bao trùm đã xuất hiện và trở thành một đề tài phổ biến. Tăng trưởng bao trùm vượt ra ngoài hạn chế của khái niệm tăng trưởng thuần túy vì người nghèo vốn chỉ nhằm vào các nhóm dân cư có mức thu nhập thấp hơn. Mặc dù tăng trưởng vì người nghèo đã tạo nên thành tựu ấn tượng trong giảm nghèo, đặc biệt là Châu Á, mục tiêu hạn hẹp của nó không thể “chia sẻ” thịnh vượng. Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, các khuôn mẫu tăng trưởng tạo thiên vị cho những người có vốn và lao động có kỹ năng, và điều này có xu hướng khiến cho bất bình đẳng trở nên trầm trọng hơn. Những người từng ở trong nhóm nghèo có cơ hội vươn lên, nhưng chủ yếu sang nhóm thu nhập trung bình rất dễ bị tổn thương, đặc biệt  trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Sau cuộc khủng hoảng, tăng trưởng bao trùm được chú ý hơn, bởinóvừanêubật các vấn đề về công bằng kinh tế, đồng thời định hình các chiến lược tăng trưởng mới. Tăng trưởng bao trùm nhấn mạnh rằng không chỉ mức độ tăng trưởng, mà chất lượng tăng trưởng cũng quan trọng không kém. Tăng trưởng bao trùm đòi hỏi cơ hội bình đẳng cho tất cả các nhóm dân cư cũng như có khả năng chuyển cơ hội thành những kết quả có ý nghĩa, như việc có thu nhập và mức sống cao hơn.

Tính chất bao trùm có ý nghĩa quan trọng vì các lý do về xã hội, kinh tế và chính trị. Trong vòng 10 đến 15 năm qua, tư duy đã có sự chuyển hướng từ việc coi bất bình đẳng là yếu tố có phần tích cực cho tăng trưởng hoặc là một hệ quả khó tránh khỏi, đến việc coi bất bình đẳng là nguyên nhân làm kìm hãm hiệu quả hoạt động kinh tế. Các nhà hoạch định chính sách ngày càng đề cập nhiều hơn đến tăng trưởng bao trùm với vai trò trung tâm đối với phát triển kinh tế, vượt ra ngoài khuôn khổ các luận chứng mang tính đạo đức của tính bình đẳng và công bằng.

Xem xét từ khía cạnh các nước đang phát triển, tăng trưởng được coi là bao trùm khi:

- Tăng trưởng được tối đa hóa ở tất cả các nhóm thu nhập, tất cả nam giới và phụ nữ, tất cả các nhóm xã hội và dân tộc, và ở tất cả các vùng miền;

- Người dân được hưởng sự bình đẳng cơ hội, và được hưởng lợi từ việc tham gia trực tiếp vào quá trình tăng trưởng, chủ yếu thông qua mức độ cao về việc làm và sự cải thiện năng suất lao động;

- Khuôn mẫu phân bổ về thu nhập nhìn chung là bình đẳng, bảo vệ những người ở dưới đáy của phân bổ về thu nhập và sự phân bổ ở các khía cạnh phi thu nhập của cuộc sống (chẳng hạn như y tế và giáo dục) được cải thiện.

Do tăng trưởng thu nhập có thể có tính bao trùm ở một khía cạnh nào đó nhưng không bao trùm ở các khía cạnh khác, nên các xu hướng cần được đo lường bằng các thước đo tổng quát, cũng như bằng các thước đo cụ thể cho từng trụ cột về việc làm, y tế và giáo dục, và an sinh xã hội.

Phương pháp phổ biến là khung tăng trưởng bao trùm do Anand và các tác giả đề xuất (Anand và các tác giả 2013), trong đó sử dụng một chỉ số gồm 2 thành tố (i) thay đổi trong thu nhập bình quân và (ii) thay đổi trong phân bổ thu nhập. Thành tố thay đổi trong phân bổ thu nhập có giá trị từ 0 đến 1, với giá trị 1 phản ánh mức độ bao trùm cao nhất, khi mọi người trong xã hội đều có phần như nhau trong tổng thu nhập. Dựa trên kinh tế học phúc lợi, phương pháp tiếp cận này gán trọng số cao hơn cho thu nhập của người nghèo xét về góc độ phúc lợi, và cho phép có mức độ bất bình đẳng xấu đi chừng nào mức độ tăng trưởng phúc lợi cao hơn có thể bù đắp. Khung phân tích này nhìn nhận tăng trưởng là “bao trùm” nếu như mức độ phúc lợi tuyệt đối tăng lên.

Thước đo thứ hai là đường cong tỷ lệ tăng trưởng (Ravallion và Chen, 2003), phác họa tác động của tăng trưởng ở tất cả các cấp độ của thu nhập. Một đường cong bao trùm hơn cho thấy sự thay đổi bình đẳng nghiêng về phần đông dân số và nhóm những người có mức thu nhập thấp hơn. Điều này cho phép chúng ta nhận xét về tác động phân bổ của tăng trưởng.

Hình 1: Các chỉ báo phân tích để đo độ bao trùm

Tài liệu tham khảo

  1. Anand, Mishra & Peiris (2013), Inclusive growth revisited: Measurement and determinants, World Bank Economic Premise number 122.
  2. Ianchovichina, Elena & Susanna Lundstrom (2009), Inclusive Growth Analytics Framework and Application, World Bank Policy Research Working Paper 4851.
  3. Klasen, Stephan (2010), Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questiotu, and Some Constructive Proposals, Sustainable Development Working Paper Series 12, Manila, ADB.
  4. Ravallion, Chen (2003), Measuring pro-poor growth, World Bank Economics Letters 78, 93-99
Trích nguồn:NCIF
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202