Chính sách - Pháp luật > Chính sách mới

Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư đã được Quốc hội thông qua

Cập nhật lúc: 07/12/2016 03:14:55 PM

Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 của Luật đầu tư được Chính phủ trình Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn vừa được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và nhất trí với nội dung cơ bản của dự án Luật do Chính phủ trình, đồng thời  cũng có những ý kiến bổ sung cho dự án Luật được hoàn chỉnh hơn.

Quốc hội tán thành bổ sung kinh doanh pháo nổ vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Đồng thời đồng ý thay thế Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bằng Phụ lục 4 về với danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017, riêng quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô-tô có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2017.

Trước khi thông qua, Ủy ban thường vù Quốc hội cũng có các giải trình chi tiết về các nội dung xin ý kiến các đại biểu Quốc hội. Cụ thể như sau:

1. Về việc bãi bỏ ngành, nghề Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Luật bảo vệ môi trường không có quy định về điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ này. Qua kết quả Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, đa số đại biểu tán thành với bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề này (301/439 chiếm 68,5%). Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

2. Về việc bãi bỏ ngành, nghề Kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư

Theo quy định tại Luật đầu tư, nhà đầu tư là người có trách nhiệm lập dự án đầu tư. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thông qua thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư có thể tự mình hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư và cơ quan nhà nước không can thiệp vào quá trình thuê tư vấn của nhà đầu tư. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, việc lựa chọn tư vấn được kiểm soát thông qua quy trình đấu thầu lựa chọn tư vấn theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

 Qua kết quả Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, đa số đại biểu tán thành với việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề này (310/439 chiếm 70,6%). Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định ngành, nghề này là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

3. Về việc bãi bỏ ngành, nghề Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

Khi cổ phần hóa doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, tài sản góp vốn phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.

Qua kết quả Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, đa số đại biểu tán thành với việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề này (306/439 chiếm 69,7%). Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định ngành, nghề này là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

4. Về việc giữ ngành, nghề Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, ô tô là sản phẩm có khả năng gây mất an toàn cao, vì vậy, dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cần phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt để đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời cũng hạn chế tác động có hại từ các cơ sở cung cấp dịch vụ này tới môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Qua kết quả Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, đa số đại biểu tán thành với việc giữ điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề này (290/439 chiếm 66,05%). Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ ngành, nghề này là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

5. Về việc bổ sung ngành, nghề  Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Để phù hợp với Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16/7/2014, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và an toàn, tính mạng, sức khỏe của cộng đồng.

Qua kết quả Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, đa số đại biểu tán thành với việc bổ sung ngành, nghề này (348/439 chiếm 79,3%). Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung ngành, nghề này là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

6. Về việc bổ sung ngành, nghề  Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, đây là ngành, nghề kinh doanh cần phải được quản lý chặt chẽ để bảo đảm sức khỏe của con người, vệ sinh môi trường. Qua kết quả Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, đa số đại biểu tán thành với việc bổ sung ngành, nghề này (344/439 chiếm 78,35%). Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung ngành, nghề này là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

7. Về việc bổ sung ngành, nghề Hoạt động dịch vụ tư vấn du học vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Trên thực tế hoạt động dịch vụ tư vấn du học diễn ra rất phổ biến và là nhu cầu ngày càng lớn của cộng đồng dân cư. Việc tiếp cận với các thông tin tư vấn về lĩnh vực này hoàn toàn do người được tư vấn chủ động. Tuy nhiên có những đơn vị tư vấn du học hoạt động không minh bạch, tư vấn không có chuyên môn, trình độ, thậm chí không tìm hiểu các trường đại học, trung học mà mình tư vấn. Trong khi đó người được tư vấn thiếu thông tin, phụ thuộc vào đơn vị tư vấn dẫn đến các trường hợp bằng cấp khi học xong không được chấp nhận hoặc khi đi du học rồi mới phát hiện trường học ở nơi xa xôi, hẻo lánh không đúng với quá trình tư vấn dẫn đến du học sinh chán nản, bỏ học nhưng lại không dám trở về hoặc khi quay về thì trung tâm tư vấn du học đã không còn nữa. Việc tư vấn sai ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của du học sinh, tiền bạc của gia đình.

Qua kết quả Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, đa số đại biểu tán thành với việc bổ sung ngành, nghề này (293/439 chiếm 66,7%). Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung ngành, nghề này là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

8. Về ngành, nghề Kinh doanh dược

Theo quy định của Luật dược thì Kinh doanh dược là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ liên quan đến thuốc và nguyên liệu làm thuốc trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. Kinh doanh dược được quy định thống nhất bởi Luật dược và do cùng một cơ quan quản lý nhà nước.

 Qua kết quả Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, đa số đại biểu tán thành với việc hợp nhất các ngành, nghề liên quan đến kinh doanh dược (254/439 chiếm 57,8%). Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như dự án Luật.

9. Về ngành, nghề Kinh doanh thủy sản

Qua kết quả Phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, đa số đại biểu không tán thành với việc sửa tên ngành, nghề này thành  Nuôi trồng thủy sản tập trung (241/439 chiếm 54,9%). Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như trong dự án Luật.

(Toàn văn của Luật)

 

Trích nguồn:
Tác giả: Lê Ninh
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202