Nghiên cứu > Đề tài khoa học > Đề tài cấp Bộ

Xây dựng mô hình dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá

Cập nhật lúc: 26/09/2016 02:00:00 PM

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Văn Thành

Năm thực hiện: 2011

1. Mục tiêu nghiên cứu

 - Mục tiêu chung: phục vụ việc ra chính sách về tỷ giá nhằm kiểm soát vấn đề lạm phát có thể xẩy ra trong tương lại .

- Mục tiêu cụ thể:

 1) Tổng quan các phương pháp dự báo lạm phát ở trong nước; phương pháp dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá trên thế giới;

2) Đề xuất phương pháp dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá phù hợp vớí đặc điểm của nền kinh tế và số liệu thống kê kinh tế của Việt Nam.

3). Xây dựng mô hình dự báo lạm phát theo phương pháp được xác định và ứng dụng mô hình trong việc đề xuất xây dựng chính sách tỷ giá.

2. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng cách tiếp cận hệ thống trong việc thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu. Dựa vào phân tích đặc điểm số liệu thực tế có thể thu thập được về giá nhập khẩu và giá tiêu dùng cuối cùng của các hàng hoá Việt Nam để đề xuất phương pháp xây dựng mô hình dự báo lạm phát CPI sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ gía.

3. Triển vọng áp dụng

- Mô hình được xây dựng có thể phục vụ cho việc dự báo CPI;

- Mô hình xây dựng được sử dụng để phân tích chính sách tỷ giá thời gian quan và đề xuất chính sách tỷ giá trong thời gian tới;

- Phương pháp luận xây dựng mô hình có thể được ứng dụng để xây dựng mô hình dự báo giá của nhiều hàng hoá khác sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá.

4. Kết cấu của Đề tài

Đề tài gồm 3 Chương nội dung, không kể Chương chuẩn bị, Phần kết luận và Phụ lục tham khảo.

Chương 1: Thực trạng ứng dụng mô hình dự báo lạm phát ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình dự báo lạm phát sẽ tập trung trình bầy những loại mô hình đã được ứng dụng để xây dựng mô hình dự báo lạm phát ở Việt Nam từ trước đến nay và những loại mô hình dự báo lạm phát có và không sử dụng hiệu ứng truyền dẫn hiệu ứng tỷ giá đang được ứng dụng ở nhiều nước phát triển nhưng ít hoặc chưa được ứng dụng ở Việt Nam.

Chương 2: Xây dựng mô hình dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá ở Việt Nam sẽ giới thiệu cơ chế truyền dẫn tỷ giá, làm khung khổ lý thuyết cho việc xây dựng mô hình dự báo lạm phát, Chương này sẽ đề xuất phương pháp và thực hiện xây dựng mô hình dự báo cơ chế truyền dẫn hiệu ứng tỷ giá như vậy dựa trên thực tiễn số liệu của nền kinh tế Việt Nam.

Chương 3: Ứng dụng mô hình dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá và đề xuất khuyến nghị sẽ tập trung tổng kết và phân tích chính sách tỷ giá Việt Nam thời gian qua, đánh giá khả năng ứng dụng mô hình dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá trong công tác xây dựng chính sách về tỷ giá, đánh giá một số hạn chế kết quả nghiên cứu của Đề tài và đề xuất một số khuyến nghị để có thể nâng cao hơn chất lượng của mô hình dự báo lạm phát được xây dựng.

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài đã trình bầy thực trạng ứng dụng các loại mô hình như mô hình kinh tế lượng; bảng I/O; mô hình cần bằng tổng thể tính toán được; mô hình chuỗi thời gian đơn biến (ARIMA, HOLT-WINTER, ARCH); đa biến (mô hình hàm truyền, VAR, VERX, VCM); mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn (LSTR, ESTR) và mô hình đường cong Phillips trong xây dựng mô hình lạm phát ở Việt Nam. Ưu nhược điểm của mỗi loại mô hình đều đã được đánh giá ở cuối mỗi phần đánh giá giá thực trạng của mỗi loại mô hình đó tương ứng.

Đề tài giới thiệu một số mô hình phân tích và dự báo lạm phát không sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá đã và đang được ứng dụng ở một số nước nhưng chưa được ứng dụng ở Việt Nam, đó là mô hình dựa trên đường cong Phillips có

Đề tài cũng giới thiệu tóm tắt kết quả dự báo lạm phát bằng ứng dụng mô hình kinh tế sử dụng cấu trúc hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá đến lạm phát giá tiêu dùng ở các nước Mỹ, Nhật, Anh. Nếu so sánh với kết quả dự báo lạm phát bằng ứng dụng các loại mô hình như: mô hình kinh tế lượng cấu trúc sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá, mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy ARIMA, mô hình tự hồi quy véc tơ có biến ngoại sinh VARX, mô hình dựa trên đường cong Phillips giản đơn và mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn phi tuyến, thì kết quả dự báo lạm phát theo mô hình kinh tế dựa vào cấu trúc hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá sẽ cho kết quả tốt hơn cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Đề tài đề xuất quy trình xây dựng mô hình dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá. Cụ thể nó được xây dựng theo hai bước.

Bước thứ nhất: sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá để xây dựng mô hình dự báo giá tiêu dùng cuối cùng trong nước cho các hàng hoá có giá nhập khẩu được tính bằng đồng tiền của nước xuất khẩu.

Bước thứ hai: xây dựng mô hình dự báo lạm phát CPI theo sự biến đổi giá tiêu dùng cuối cùng của những hàng hoá được nghiên cứu ở Pha thứ nhất.

Đề tài đã xây dựng mô hình dự báo lạm phát theo cơ chế truyền dẫn tỷ giá dựa trên số liệu thực tế của nền kinh tế Việt Nam

Độ chính xác của kết quả dự báo của mô hình được xây dựng tạm chấp nhận được. Tuy nhiên cơ chế truyền dẫn tỷ giá vẫn chưa được làm rõ trong mô hình bởi chưa thể thu thập được các số liệu về thay đổi giá của nhà nhập khẩu, cước phí vận chuyển hàng hoá đến nơi tiêu dùng trong nước, nhà bán lẻ tự tăng giá hàng hoá đó, … Tuy nhiên điều rất quan trọng của các mô hình này là xác định được các nhân tử dài hạn, cho phép đánh giá tác động của sự thay đổi giá của hàng nhập khẩu tới giá tiêu dùng cuối cùng của mặt hàng đó trong nước, đồng thời xác định được các nhân tử dài hạn để đánh giá tác động của giá tiêu dùng nội địa của các mặt hàng nhập khẩu đến sự biến động của CPI. Mô hình dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá cũng cho thấy yếu tố kỳ vọng lạm phát đóng vai trò rất quan trọng gây ra lạm phát ở Việt Nam.

f. Đề tài cũng phân tích khái quát thực trạng chính sách tỷ giá của Việt Nam từ trước đến nay, và phân tích chi tiết hơn chính sách này giai đoạn từ 2008-2010.

g. Đề tài cũng cũng giới thiệu định hướng về chính sách tỷ giá của Chính phủ trong giai đoạn sắp tới. Từ mô hình dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá được xây dựng, Đề tài đã phân tích và cho thấy khả năng có thể ứng dung mô hình được xây dựng trong công tác hoạch định chính sách tỷ giá ở nước ta, đồng thời chỉ ra một số hạn chế của kết quả nghiên cứu Đề tài này và đề xuất một số khuyến nghị để có thể nâng cao chất lượng mô hình dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá.

6. Kết luận

Hiện tại có khá nhiều cách tiếp cận khác nhau để xây dựng mô hình dự báo lạm phát được ứng dụng trên thế giới, trong đó phần lớn cách tiếp cận này là không sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá.

Đề tài đã tổng hợp và phân loại các cách tiếp cận khác nhau trong xây dựng mô hình dự báo lạm phát, trong đó bao gồm những cách tiếp cận xây dựng mô hình dự báo lạm phát đã và chưa được ứng dụng chính thức ở Việt Nam nhưng đang được ứng dụng ở những nước có nền kinh tế tiên tiến.

Việc xây dựng mô hình dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng tỷ giá còn khá ít trên thế giới. Tuy vậy bằng thực nghiệm xây dựng mô hình dự báo lạm phát theo cách tiếp cận này ở những nước có nền kinh tế phát triển, số liệu liên quan đến giá hàng hoá và lạm phát là khá đầy đủ như Mỹ, Nhật, Anh người ta đã chỉ ra rằng mô hình dự báo CPI có cấu trúc sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá là có nhiều ưu điểm hơn so với các loại mô hình khác trong phân tích dự báo lạm phát cả ở ngắn hạn lẫn dài hạn.

Đề tài này đã cố gắng nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo lạm phát của Việt Nam theo cách tiếp cận sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá. Do số liệu thực tiễn về giá cả và lạm phát của nền kinh tế Việt nam là khác xa so với những nước nêu trên, Đề tài đã đề xuất cách tiếp cận hai giai đoạn (hay bước) để xây dựng mô hình dự báo lạm phát. Đề tài đã chỉ ra rằng mô hình dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng tỷ giá cho kết quả dự báo có độ chính xác có thể chấp nhận được và cho một số thông tin hữu ích khác để phân tích cách tác động của các yếu tố tỷ giá và giá nhập khẩu bằng ngoại tệ của của một số loại hàng hoá đến lạm phát CPI ở Việt Nam.

Các mô hình được xây dựng đều cho thấy yếu tố kỳ vọng lạm phát có ảnh hưởng rất mạnh đến lạm phát ở Việt Nam.

Sau này khi số liệu thống kê về giá cả và lạm phát được cải thiện, như có số liệu về giá nhập khẩu, giá tiêu dùng cuối cùng, chi phí vận chuyển, phí tăng thêm của người bán lẻ, …, đến cấp ngành sản phẩm thì việc phân tích và dự báo lạm phát dựa vào mô hình được xây dựng theo cách tiếp cận nghiên cứu trong Đề tài cần được quan tâm, chú trọng.

Mặc dù vậy, tại thời điểm hiện tại việc sử dụng mô hình dự báo lạm phát sử dụng hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá nên được ứng dụng trong quá trình xây dựng chính sách tỷ giá vì một số thông tin hữu ích cho quá trình này được rút ra từ mô hình chưa được tìm thấy ở những mô hình dự báo lạm phát xây dựng theo cách tiếp cận khác./.

Xem toàn văn báo cáo đề tài tại: Thư viện NCIF

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202