Nghiên cứu > Đề tài khoa học > Đề tài cấp Bộ

Phân tích mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp trong tình hình Việt Nam

Cập nhật lúc: 22/09/2016 03:00:00 PM

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Hải Yến
Năm thực hiện: 2011

1. Mục tiêu nghiên cứu

● Mục tiêu chung của đề tài

Đề tài nghiên cứu lý luận mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp, trên cơ sở đó đánh giá mối quan hệ thực tế diễn ra tại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực ảnh hưởng đến nhau trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp ở nước ta,

● Mục tiêu cụ thể cần đạt được

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về mối tương quan giữa chỉ tiêu tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp. Trong đó, bên cạnh việc nghiên cứu các lý thuyết kinh tế vĩ mô dựa trên các nguyên lý của kinh tế học truyền thống, đề tài tìm hiểu những nghiên cứu gần đây về tương quan giữa tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp.

 Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp trong thực trạng Việt Nam. Đề tài sẽ vận dụng lý thuyết về tương quan giữa tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp để phân tích hiệu quả thực thi của một số chính sách vĩ mô cụ thể của Việt Nam.

Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến nhau trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp ở nước ta, trong đó có các nhóm giải pháp về mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế và nhóm giải pháp về vấn đề tâm lý.

2. Phương pháp nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài dựa trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu chính sau đây:

  • Tiến hành thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu trong và ngoài nước sử dụng cho nghiên cứu lý luận và phân tích tình hình thực tế Việt Nam.
  • Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống, so sánh, phương pháp chuyên gia,…
  • Phân tích định lượng: sử dụng phương pháp hồi quy tương quan

Để mô phỏng mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp của Việt Nam, nhóm nghiên cứu sử dụng số liệu thống kê của 3 chỉ tiêu này được thu thập từ hai nguồn chính là GSO và ADB, trong đó:

+ Số liệu về tốc độ tăng trưởng và lạm phát được lấy từ nguồn GSO công bố hàng năm; Số liệu về tỷ lệ thất nghiệp: sử dụng số liệu tỷ lệ thất nghiệp chung của toàn nền kinh tế (bao gồm cả thất nghiệp khu vực thành thị và thất nghiệp khu vực nông thôn).

+ Do việc công bố số liệu về thất nghiệp mới được GSO thực hiện từ năm 2008 (trước đó được công bố bởi MOLISA, nhưng chủ yếu là số liệu về tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị), vì vậy nhóm nghiên cứu đã sử dụng số liệu tỷ lệ thất nghiệp chung được công bố bởi ADB để đảm bảo tính thống nhất cho toàn chuỗi số liệu và tính đại diện chung cho toàn thể lực lượng lao động.

+ Chuỗi số liệu được lấy từ năm 1998, do số liệu về tỷ lệ thất nghiệp chung của toàn nền kinh tế được công bố đầy đủ và liên tục từ năm 1998 đến nay. Đồng thời, đây cũng là thời điểm nền kinh tế chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á (1997-1998), do đó có thể coi chuỗi số liệu thu được khớp với một chu kỳ của nền kinh tế.

3. Triển vọng áp dụng nghiên cửu

- Kết quả nghiên cứu có thể phục vụ cho việc phân tích riêng chỉ tiêu tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp trong mối tương quan với các chỉ tiêu còn lại.

- Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng mô phỏng chính sách thực hiện mục tiêu về tăng trưởng, thất nghiệp hay lạm phát khi đi vào thực thi sẽ có những tác động đến các chỉ tiêu kinh tế khác.

4. Kết cấu của đề tài: Đề tài được kết cấu thành 03 chương:

Chương 1: Lý luận về mối tương quan giữa tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp

Chương 2: Mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp của Việt Nam

Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực trong mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam.

5. Kết quả nghiên cứu của đề tài

Để giải thích nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế, đề tài tiếp cận hệ thống lý thuyết cổ điển, tân cổ điển, trường phái lý thuyết Keynes, hậu Keynes, trường phái lý thuyết trọng tiền, lý thuyết hiện đại với nhiều mô hình kinh tế. Cụ thể như: mô hình David Ricardo (1772-1823); mô hình hai khu vực; mô hình Harrod-Domar; mô hình Robert Solow (1956); mô hình Kaldor; mô hình Sung Sang Park; mô hình Tân cổ điển; ….

Trong phạm vi nghiên cứu lý thuyết tăng trưởng kinh tế, đề tài tiếp cận làm chuẩn mực để đánh giá đó là lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại, đây cũng là lý luận hiện được các nước, các nhà kinh tế sử dụng chủ yếu. Về lý thuyết mối quan hệ thất nghiệp và lạm phát, đề tài tập trung nghiên cứu lý thuyết đường cong Phillips ngắn hạn, dài hạn và đường cong gia tố kỳ vọng Phillips. Về lý thuyết mối quan hệ lạm phát và tăng trưởng, phạm vi nghiên cứu của đề tài tiếp cận cả mối quan hệ tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch, đặc biệt để giải thích lạm phát, đề tài sử dụng phương trình Fischer. Về lý thuyết mối quan hệ giữa tăng trưởng và thất nghiệp, đề tài tiếp cận theo định luật Okun và các kiểm định thực tế để rút ra quy luật quan hệ giữa 2 biến này. Đối với thực trạng trong nước, đề tài nghiên cứu thực trạng tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp của Việt Nam theo các cặp chỉ tiêu vĩ mô giai đoạn từ 1997-2009.

Trong nội dung của đề tài, nhóm nghiên cứu đã cố gắng làm rõ những vấn đề chính sau: (1) Lý luận mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp; (2) Đánh giá thực trạng lạm phát, thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 1997- 2009; (3) Mô phỏng tương quan giữa tăng trưởng và lạm phát, lạm phát và thất nghiệp, tăng trưởng và thất nghiệp; (4) Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp xét ở hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ thời điểm quý 4/2007 của Việt Nam; (5) Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực trong mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam.

6. Kết luận

Thực tiễn tăng trưởng và phát triển của các nền kinh tế trên thế giới cho thấy rằng các biến kinh tế vĩ mô quan trọng tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp có mối quan hệ nhất định. Hệ thống các lý thuyết nghiên cứu đã và đang tiệm cận giải thích được bản chất và tính quy luật của mối quan hệ giữa các cặp phạm trù này. Từ đó, cũng cho thấy điều quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách, đó là không thể tách rời các chỉ tiêu tăng trưởng, lạm phát hay thất nghiệp độc lập với nhau và cho rằng sự vận động của chỉ tiêu này không ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến các chỉ tiêu vĩ mô khác. Cũng như đó, chúng ta không thể thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trưởng cao, trong khi lạm phát vừa phải, hay thất nghiệp thấp trong khi lạm phát giữ ở mức thấp,.. Đây là những mục tiêu bất khả thi và các nhà hoạch định chính sách, người dân cần nhìn nhận thấy vấn đề này.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề tài thực hiện nghiên cứu theo một tư tưởng xuyên suốt đó là: kiểm định thực trạng tăng trưởng, thất nghiệp và lạm phát của Việt Nam với hệ thống lý thuyết kinh tế vĩ mô đang hiện hành, tìm hiểu nguyên nhân những bất thường, trái quy luật và bước đầu cố gắng phân tích tính đúng đắn và tác động từ chính sách ban hành của Nhà nước đối với đối tượng thụ hưởng chính sách và toàn nền kinh tế./.

Xem toàn văn báo cáo đề tài tại: Thư viện NCIF

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202