Nghiên cứu > Đề tài khoa học > Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chi phí trung gian và tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng kinh tế

Cập nhật lúc: 20/09/2016 03:00:00 PM

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Hải Yến

Năm thực hiện: 2011

1. Mục tiêu nghiên cứu

● Mục tiêu chung của đề tài

Nghiên cứu, biên soạn nội dung có hệ thống đi từ ý luận đến thực tiễn về chi phí trung gian tương quan với tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là đề cập các kinh nghiệm triển khai thực hiện biện pháp giảm chi phí trung gian của các nước. Mục tiêu đưa vấn đề chi phí trung gian nghiên cứu, trao đổi để hiểu rõ hơn ở góc độ nghiên cứu khoa học, đồng thời đề tài cũng hy vọng giúp người dân, nhà điều hành chính sách hiểu về vấn đề này và đặc biệt là vận dụng vào thực tiễn điều hành chính sách trong nước.

● Mục tiêu cụ thể cần đạt được

Nghiên cứu thực trạng chi phí trung gian toàn nền kinh tế của Việt Nam và theo ngành sản xuất trong giai đoạn từ 1995-2008, trong đó tập trung nghiên cứu chi phí trung gian trong ngành sản xuất. Bên cạnh đó, từ kinh nghiệm giảm chi phí trung gian trong một số lĩnh vực của một số nước, rút ra bài học cho Việt Nam về việc giảm chi phí trung gian trong các ngành, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm chi phí trung gian, thúc đẩy tăng trưởng GDP và chất lượng tăng trưởng kinh tế bền vững.

2. Phương pháp nghiên cứu

Việc thực hiện đề tài dựa trên các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp phân tích, đánh giá, hệ thống hóa, so sánh.

- Phương pháp hạch toán kinh tế và phương pháp chuyên gia

3. Triển vọng áp dụng nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp đánh giá đúng, đủ về tầm quan trọng của chi phí trung gian trong tăng trưởng kinh tế, giúp Chính phủ, các Bộ, ngành có cách nhìn chuẩn xác hơn về các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và cách nâng cao hiệu quả, tốc độ tăng trưởng hữu hiệu và giảm chi phí thấp nhất. Về phía Trung tâm, đề tài cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nội dung nghiên cứu trong công việc chuyên môn của Trung tâm.

4. Kết cấu của đề tài

Đề tài được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về chi phí trung gian, mối quan hệ giữa chi phí trung gian và tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng kinh tế

Chương 2: Đánh giá thực trạng chi phí trung gian tác động đến tăng trưởng kinh tế, và chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp nhằm giảm chi phí trung gian, thúc đẩy tăng trưởng GDP, chất lượng tăng trưởng kinh tế

5. Kết quả nghiên cứu của đề tài

Kết quả nghiên cứu thứ nhất: Mối quan hệ giữa chi phí trung gian với tăng trưởng kinh tế và chất lượng tăng trưởng kinh tế

a. Mối quan hệ giữa chi phí trung gian và tăng trưởng kinh tế
b. Mối quan hệ giữa chi phí trung gian và chất lượng tăng trưởng

Kết quả nghiên cứu thứ hai: Đánh giá thực trạng IC trong các ngành kinh tế

6. Kết luận

Đề tài đã tập trung làm rõ những vấn đề chính sau đây: (1) Lý luận chung về chi phí trung gian, mối quan hệ giữa chi phí trung gian và tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng kinh tế; (2) Đánh giá thực trạng chi phí trung gian tác động đến tăng trưởng kinh tế, và chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong đó: đánh giá thực trạng IC theo ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; theo các nhóm sản phẩm cấp I của ngành công nghiệp đóng góp vào tăng trưởng GDP, chất lượng tăng trưởng kinh tế. (3) Một số giải pháp nhằm giảm chi phí trung gian, thúc đẩy tăng trưởng GDP, chất lượng tăng trưởng kinh tế. Đề tài cũng đã nghiên cứu kinh nghiệm một số nước đại diện tiêu biểu trong giảm chi phí trung gian, giúp tăng trưởng kinh tế cao, phát triển bền vững (Nhật Bản, Trung Quốc, Xingapo, Thái Lan), từ đó rút ra bài học cho Việt Nam. Đặc biệt, trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và bài học kinh nghiệm các nước, đề tài mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm giảm chi phí trung gian, thúc đẩy tăng trưởng GDP và chất lượng tăng trưởng kinh tế bền vững./.

Xem toàn văn báo cáo đề tài tại: Thư viện NCIF

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202