Nghiên cứu > Đề tài khoa học > Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu các giải pháp tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo vĩ mô về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước

Cập nhật lúc: 15/09/2016 01:00:00 PM

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Thị Thu

Năm thực hiện: 2011

1. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo ở tầm vĩ mô phục vụ việc xây dựng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực QPAN, ĐN và KT-XH; phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân và ổn định vĩ mô của Chính phủ và một số bộ ngành trung ương.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài là một trong những căn cứ quan trọng để hình thành Đề án do Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X) và Kết luận số 46/KL-TW của Bộ Chính trị ngày 21 tháng 4 năm 2009 về công tác dự báo là: “Tăng cường nâng cao chất lượng công tác dự báo toòng các lĩnh vực KT-XH, QPAN, ĐN ở tầm vĩ mô để tham mưu cho các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước”.

2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo ở tầm vĩ mô thuộc các lĩnh vực KT-XH, QPAN và ĐN. Do công tác dự báo ở tầm vĩ mô chủ yếu được triển khai ở các Bộ, ngành trung ương nên phạm vi của Đề tài chỉ bao gồm các Bộ, ngành trung ương; các giải pháp đối với địa phương cũng như việc mở rộng nội dung nâng cao chất lượng dự báo các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, của các tổ chức xã hội không thuộc phạm vi Đề tài này.

3. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu này được thực hiện dựa theo căn cứ và phương pháp nghiên cứu sau đây:

- Khảo cứu, tổng hợp, phân tích những nội dung cơ bản nhất liên quan đến phương pháp luận dự báo và việc vận dụng nó trong các lĩnh vực KT-XH, QPAN và ĐN. Phân tích kinh nghiệm quốc tế về triển khai công tác dự báo;

- Đánh giá thực trạng công tác dự báo trong các lĩnh vực nêu trên, xác định rõ những hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó;

- Đề xuất đồng bộ những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại yếu kém trong công tác dự báo hiện nay và tạo đà cho việc đẩy mạnh công tác này ở những năm sắp tới.

4. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Đề tài gồm 3 chương nội dung và Phần phụ lục.

Chương I. Tổng quan về phương pháp luận dự báo và việc vận dụng nó trong các lĩnh vực KT-XH, QPAN và ĐN sẽ khảo cứu một số khái niệm và những nội dung cơ bản nhất liên quan đến dự báo và các phương pháp dự báo luận dự báo; giới thiệu những phương pháp dự báo chủ yếu nhất đang được vận dụng trong các lĩnh vực KT-XH, QPAN và ĐN ở nước ta. Chương này cũng giới thiệu kinh nghiệm quốc tế trong công tác dự báo.

Chương II. Thực trạng công tác dự báo trong các lĩnh vực KT-XH, QPAN và ĐN sẽ đánh giá một cách khái quát thực trạng công tác dự báo ở tầm vĩ mô phục vụ công tác hoạch định chính sách được triển khai trong các lĩnh vực trên thời gian qua, chỉ ra những hạn chế của công tác này trong từng lĩnh vực và nguyên nhân của những hạn chế đó.

Chương III. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo ở tầm vĩ mô trong các lĩnh vực KT-XH, QPAN và ĐN sẽ nêu những nội dung cần thực hiện và đề xuất đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo ở tầm vĩ mô trong các lĩnh vực nêu trên nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phần Phụ lục sẽ giới thiệu nội dung của Đề án: ”Tăng cường nâng cáo chất lượng công tác dự báo trong các lĩnh vực KT-XH. QPAN và ĐN ở tầm vĩ mô để tham mưu cho các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước”, đang được trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Chính trị.

5. Kết quả nghiên cứu của Đề tài

Kết quả nghiên cứu của Đề tài này là:

- Xác định đồng bộ nội dung và hệ thống các giải pháp cần được triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo ở các Bộ, ngành trung ương.

- Căn cứ khoa học cho việc xây dựng và hình thành Đề án: “Tăng cường nâng cao chất lượng công tác dự báo trong các lĩnh vực KT-XH, QPAN, ĐN ở tầm vĩ mô để tham mưu cho các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước”.

6. Kết luận

Thực tiễn hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra hiện nay tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển KT-XH ở nước ta nhưng kèm theo đó là tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Vì vậy, công tác dự báo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra. Nâng cao chất lượng công tác dự báo ở tầm vĩ mô là yêu cầu cấp bách, phục vụ thiết thực cho công tác hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô.

Báo cáo nghiên cứu Đề tài đã trình bày một cách tổng quan một số khái niệm và vấn đề liên quan đến dự báo và phương pháp luận dự báo cũng như các phương pháp dự báo đang được ứng dụng trong các lĩnh vực KT-XH, QPAN và ĐN. Báo cáo nghiên cứu cũng đã giới thiệu tóm tắt công tác dự báo ở một số quốc gia trên thế giới, đã phân tích và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng công tác dự báo.

Báo cáo đã trình bày khái quát thực trạng công tác dự báo, cảnh báo được triển khai trong các lĩnh vực KT-XH, ngân hàng, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phân tích những mặt được và hạn chế của công tác dự báo trong những lĩnh này; từ đó rút ra những điểm hạn chế chung của công tác dự báo ở tầm vĩ mô trong các lĩnh vực KT-XH, QPAN và ĐN, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế này.

Các điều kiện đảm bảo chất lượng dự báo cùng với bài học rút ra từ kinh nghiệm quốc tế về công tác dự báo cũng nguyên nhân hạn chế của công tác dự báo ở tầm vĩ mô trong các lĩnh vực là những luận cứ quan trọng để đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo ở tầm vĩ mô ở nước ta trong thời gian tới. Đề tài đã đề xuất hệ thống đồng bộ và khá toàn diện nội dung các hoạt động cần được thực hiện để nâng cao chất lượng công tác dự báo ở nước ta, đồng thời đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm thực hiện thành công các nội dung hoạt động được xác định. Những hạn chế chính của kết quả nghiên cứu Đề tài này đã được phân tích và lưu ý khi đề xuất nội dung các hoạt động cũng như giải pháp triển khai thực hiện các nội dung hoạt động đó.

Tóm lại, Đề tài đã thực hiện được các nội dung xác định trong thuyết minh nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu và đã cung cấp khá đầy đủ các căn cứ để xây dựng dự thảo Đề án “Tăng cường nâng cao chất lượng công tác dự báo về những lĩnh vực KT-XH, QPAN, ĐN ở tầm vĩ mô để tham mưu cho các cơ quan hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước” được giới thiệu trong phần Phụ lục. Dự thảo Đề án đó đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Xem toàn văn báo cáo đề tài tại: Thư viện NCIF

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202