Nghiên cứu > Đề tài khoa học > Đề tài cấp Bộ

Ra quyết định với thông tin không chắc chắn bằng việc ứng dụng cây quyết định trong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Cập nhật lúc: 06/09/2016 02:06:00 PM

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Đỗ Văn Thành
Năm thực hiện: 2012

1. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài:

Xây dựng khuôn khổ hình thức cho việc ra quyết định với thông tin không chắc chắn về một số nội dung chủ yếu của quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bằng việc ứng dụng cây quyết định.

2. Phương pháp nghiên cứu

Kết hợp một cách Hệ thống giữa nhiều lý thuyết khác nhau như: lý thuyết cây quyết định, lý thuyết thông tin không chắc chắn, lý thuyết ra quyết định, lý thuyết về quản lý và quản trị kinh doanh doanh nghiệp, để đề xuất khuôn khổ hình thức của việc ra quyết định với thông tin không chắc chắn bằng việc ứng dụng mô hình cây quyết định;

Việc kiểm định tính khả thi của khung lý thuyết ra quyết định với thông tin không chắc chắn bằng ứng dụng mô hình cây quyết định đã được thực nghiệm trong lập kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho một doanh nghiệp Việt Nam cụ thể.

3. Triển vọng áp dụng

Việc xây dựng khung khổ hình thức cho việc ra quyết định với thông tin không chắc chắn trong quá trình lập kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bằng ứng dụng cây quyết định nhằm:

- Tìm hướng ứng dụng một trong những kỹ thuật khai phá dữ liệu quan trọng là cây quyết định vào thực tế hoạt động kinh tế, xã hội ở nước ta;
- Góp phần nâng cao chất lượng các bản kế hoạch, chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nghiên cứu này là tiền đề cho nghiên cứu tiếp theo: xây dựng khung khổ hình thức cho việc ra quyết định với thông tin không chắc chắn trong quá trình lập kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm và hàng năm ở cấp trung ương và địa phương.

4. Kết cấu của Đề tài

Được trình bầy chủ yếu trong 3 Chương nội dung, không kể các phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng, hình và tài liệu tham khảo.
Chương 1: sẽ giới thiệu khái niệm về cây quyết định, phân loại cây quyết định, ưu nhược điểm của cây quyết định trong việc giải quyết bài toán về phân loại, ra quyết định và phương pháp xây dựng cây quyết định. Chương này cũng giới thiệu khái niệm, phân loại, cách biểu diễn và ứng dụng của thông tin không chắc chắn.

Chương 2: Khuôn khổ hình thức của việc ra quyết định với thông tin không chắc chắn và công cụ hỗ trợ trong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sẽ trình bầy tóm lược nội dung và quá trình ra quyết định; giới thiệu công cụ được sử dụng để xây dựng cây quyết định với thông tin không chắc chắn, hỗ trợ quá trình ra quyết định trong việc lập kế hoạch. Đề xuất khuông khổ hình thức của quá trình ra quyết định với thông tin không chắc chắn và trình bày những khái niệm cơ bản, nội dung chủ yếu cần được ra quyết định trong quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.

Chương 3: sẽ trình bầy việc ứng dụng mô hình cây quyết định trong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên tập dữ liệu giả định và trên tập dữ liệu thực tế được thu thập từ Doanh nghiệp Cổ phần May Thăng Long.

5. Kết luận

Đề tài tập trung nghiên cứu lý thuyết về cây quyết định, về thông tin không chắc chắn, về qui trình lập kế hoạch trong quản lý, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lý thuyết ra quyết định với thông tin không chắc chắn và thực hành việc ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp với thông tin không chắc chắn bằng việc ứng dụng mô hình cây quyết định. Do điều kiện thời gian và khuôn khổ cho phép, Đề tài mới thực hành xây dựng mô hình cây quyết định phục vụ ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh sản phẩm thuộc một Doanh nghiệp, chưa bao quát được tất cả những vấn đề cần được ra quyết định trong quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp. Tuy nhiên, những kết quả thu được chứng tỏ khả năng ứng dụng to lớn của mô hình cây quyết định trong việc xử lý thông tin không chắc chắn, trong việc giúp chuyển đổi quá trình ra quyết định mang tính chủ quan của người quản lý sang quyết định mang tính khách quan, chính xác hơn.

Những kết quả chính mà Đề tài thực hiện được là:

- Về lý thuyết: Đề tài tập trung tìm hiểu lý thuyết về cây quyết định, thông tin không chắc chắn, lý thuyết ra quyết định trong quản lý và quá trình ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đề tài đã đề xuất khuôn khổ hình thức của việc ra quyết định trong lập kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh.

- Về thực tiễn: Đề tài đã thực nghiệm khuôn khổ hình thức của việc ra quyết định với thông tin không chắc chắn bằng việc ứng dụng mô hình cây quyết định dựa trên số liệu và hoạt động lập kế hoạch thực tế của một doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả thu được là ấn tượng và có thể ứng dụng vào thực tiễn nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, tư vấn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Hướng phát triển tiếp theo của Đề tài có thể là:

- Tiếp tục nghiên cứu quá trình ra quyết định với thông tin không chắc chắn trong lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh và cấp quốc gia bằng việc ứng dụng mô hình cây quyết định.

- Hoàn thiện quy trình ứng dụng mô hình cây quyết định với thông tin không chắc chắn trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, giải quyết trọn vẹn bài toán lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp./.

Xem toàn văn báo cáo đề tài tại: Thư viện NCIF

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202