Nghiên cứu > Đề tài khoa học > Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin tư liệu phục vụ công tác phân tích và dự báo kinh tế - xã hội tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cập nhật lúc: 12/08/2016 10:24:00 AM

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Kim Dung
Năm thực hiện: 2014

1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin tư liệu phục vụ công tác phân tích và dự báo kinh tế-xã hội tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mục tiêu cụ thể cần đạt được của Đề tài:

1) Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan tới Đề tài.
2) Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng chia sẻ thông tin tư liệu phục vụ công tác phân tích và dự báo kinh tế-xã hội tại tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3) Đề xuất các giải pháp đồng bộ và khả thi cho thực hiện chia sẻ thông tin tư liệu trong điều kiện thực tế phục vụ công tác phân tích dự báo kinh tế-xã hội tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4) Kiến nghị xây dựng đề án/quyết định của Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin tư liệu phục vụ công tác phân tích và dự báo kinh tế-xã hội tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây:
- Nghiên cứu tài liệu: Sưu tập và nghiên cứu các tài liệu công bố và không công bố, tài liệu trên giấy và tài liệu điện tử;
- Khảo sát: Tiến hành khảo sát trực tiếp và gián tiếp, bao gồm tổ chức các buổi tọa đàm khoa học; xây dựng nội dung chương trình đến làm việc với các đơn vị được khảo sát, nhằm tìm hiểu thực tiễn và tìm kiếm các giải pháp có thể thực hiện được trong thời gian tới;
- Phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia;
- Hội thảo khoa học.

3. Triển vọng áp dụng nghiên cứu (ý nghĩa thực tiễn của Đề tài)

Các kết quả nghiên cứu và các đề xuất giải pháp của Đề tài có thể được sử dụng làm căn cứ cho kiến nghị xây dựng đề án/quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cơ chế liên kết và chia sẻ thông tin tư liệu phục vụ công tác phân tích và dự báo kinh tế-xã hội tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và triển khai xây dựng mô hình liên hiệp các thư viện chuyên ngành kinh tế trong tương lai.

4. Kết cấu của đề tài

Đề tài gồm 03 chương không kể phần mở đầu và kết luận.
Chương I: Cách tiếp cận cơ bản về cơ chế chia sẻ thông tin tư liệu phục vụ công tác phân tích và dự báo kinh tế-xã hội.
Chương II: Đánh giá thực trạng hệ thống thông tin tư liệu và các yếu tố cần thiết để xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin tư liệu phục vụ công tác phân tích và dự báo tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Chương III: Đề xuất giải pháp xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin tư liệu phục vụ nghiên cứu tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Kết quả nghiên cứu của Đề tài:

5.1. Kết quả nghiên cứu thứ nhất: Xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin tư liệu thích ứng với các điều kiện thực tế phục vụ công tác phân tích dự báo kinh tế-xã hội tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5.2. Kết quả nghiên cứu thứ hai: Xây dựng các mô hình thư viện thực hiện chia sẻ thông tin tư liệu phục vụ công tác phân tích và dự báo tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem bản toàn văn của đề tài tại: Thư viện NCIF

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202