Nghiên cứu > Đề tài khoa học > Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế - bất bình đẳng thu nhập giữa các vùng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2001-2010 và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm bớt bất bình đẳng thu nhập của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020

Cập nhật lúc: 11/08/2016 09:48:00 AM

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Hải Yến

Năm thực hiện: 2013

1. Mục tiêu nghiên cứu

1.1. Mục tiêu chung: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập ở cấp độ quốc gia và giữa các vùng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2001-2010.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Tìm hiểu lý thuyết chung về tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập gồm lý thuyết, khái niệm, thước đo, các nhân tố tác động…Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập.

 - Thực trạng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, của các vùng kinh tế giai đoạn 2001-2010; Phân tích tình trạng bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam nói chung và ở các vùng kinh tế nói riêng giai đoạn 2001 - 2010.

- Ứng dụng mô hình kinh tế lượng nhằm tìm ra mối quan hệ giữa tăng trưởng và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam cũng như giữa các vùng kinh tế giai đoạn 2001-2010.

- Đưa ra một số gợi ý nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam trong thời gian tới.

2. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp và hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tăng trưởng kinh tế - bất bình đẳng thu nhập và mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế - bất bình đẳng thu nhập bằng cách khái quát hóa lại lý thuyết cũng nhưng thực nghiệm nghiên cứu vấn đề này.

Đề tài cũng đồng thời sử dụng phương pháp thống kê, mô tả để đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế cũng như bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam và các vùng kinh tế bằng các số liệu thu thập chủ yếu từ các nguồn công bố chính thức.Ngoài ra, đề tài sử dụng phương pháp phân tích định lượng để hồi quy các biến, lượng hóa các nhân tố tác động đến bất bình đẳng thu nhập của Việt Nam bằng phần mềm Stata.

3. Triển vọng áp dụng nghiên cứu

Việc nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập ở cấp quốc gia cũng như giữa các vùng kinh tế của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, giúp các nhà hoạch định chính sách có những định hướng thích hợp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, giảm bất bình đẳng thu nhập, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động hiện nay.

4. Kết cấu đề tài

Kết cấu đề tài gồm 3 chương:

Chương 1. Tổng quan lý thuyết về tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập.

Chương 2. Nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập giữa các vùng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2001-2010.

Chương 3. Một số giải pháp nhằm giảm bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020.

5. Kết quả nghiên cứu của đề tài

Kết quả nghiên cứu thứ nhất: Thực trạng tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳngcủa Việt Nam giai đoạn 2001-2010 theo cấp quốc gia và cấp vùng

Kết quả nghiên cứu thứ hai: Ước lượng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập giữa các vùng kinh tế giai đoạn 2001-2010

Kết quả nghiên cứu thứ ba: Kinh nghiệm quốc tế về giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập

Xem bản toàn văn của đề tài tại: Thư viện NCIF

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202