Nghiên cứu > Đề tài khoa học > Đề tài cấp Bộ

Dự báo cân đối ngân sách cấu trúc giai đoạn 2013-2020

Cập nhật lúc: 10/08/2016 09:29:00 AM

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Văn Thành

Năm thực hiện: 2013

Mục tiêu nghiên cứu
Nhằm phục vụ dự báo cân đối ngân sách của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2013-2020, cụ thể:
- Dự báo sản lượng tích lũy vốn tiềm năng, vốn lao động tiềm năng và sản lượng tiềm năng của nền kinh tế giai đoạn 2013-2020;
- Dự báo cân đối ngân sách cấu trúc của nền kinh tế giai đoạn 2013-2020;

Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Thu thập và nghiên cứu tài liệu: phân tích và tổng hợp kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế (IMF, OECD, …) và một số nước khác (Úc, Niu Dilan, …) về việc ước lượng và ứng dụng của cân đối ngân sách cấu trúc từ đó lựa chọn phương pháp ước lượng cân đối ngân sách cấu trúc phù hợp với nền kinh tế Việt Nam;
- Sử dụng phương pháp mô hình hóa: để dự báo (ước lượng) cân đối ngân sách cấu trúc cho nền kinh tế Việt Nam đến năm 2020 dựa trên số liệu thu chi ngân sách thực của nền kinh tế và theo phương pháp luận được lựa chọn.

Triển vọng áp dụng
- Xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn;
- Xây dựng Chính sách tài khóa trong trung hạn;
- Có thể ứng dụng để xây dựng cân đối cấu trúc ngân sách cho các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Kết quả đạt được
a.Cân đối ngân sách cấu trúc là cân đối ngân sách khi tăng trưởng của nền kinh tế đạt ở mức sản lượng tiềm năng. Để dự báo cân đối ngân sách cấu trúc cần dự báo sản lượng tiềm năng. Đề tài đã trình bầy 5 phương pháp ước lượng sản lượng tiềm năng chủ yếu và giới thiệu 3 phương pháp ước dự báo cân đối ngân sách cấu trúc, đó là các phương pháp của IMF, OECD và của Ôxtrâylia. Phương pháp của IMF đã được sử dụng ở nhiều nước và phương pháp OECD có nhiều điểm tương đồng và được ứng dụng từ lâu trong khi phương pháp của Ôxtrâylia mới được đề xuất mới đây và cũng có nhiều điểm khác biệt.

b. Đề tài đã phân tích và so sánh sự khác biệt giữa phương pháp ước lượng cân đối ngân sách cấu trúc của OECD và Ôxtrâylia.

c. Đề tài cũng trình bày khái quát về nền kinh tế Việt Nam và so sánh với một số nước khác. Kết quả phân tích và tính toán đóng góp của các yếu tố đầu vào như vốn, lao động và TFP của nền kinh tế cho một cái nhìn tổng thể về nguồn lực của nền kinh tế trong thời gian qua.

d. Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng của nền kinh tế Việt nam, tình hình thu chi ngân sách và bất cân đối thu chi ngân sách cũng như thực trạng nợ công của nền kinh tế giai đoạn 2000-2012. Số liệu của các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được trình bầy trong Chương này và các chương tiếp theo được tính theo năm gốc là 2010 và theo phân ngành kinh tế 2007 (VSIC 2007), bởi vậy nó có rất nhiều khác biệt với số liệu tính theo năm gốc 1994 với phân ngành kinh tế năm 1993 (VSIC 1993). Kết quả phân tích thực trạng cân đối ngân sách nhà nước và nợ công thời gian qua sẽ cung cấp thông tin đầu vào cần thiết cho việc ước lượng cân đối ngân sách trong thời gian tương ứng cũng như phục vụ dự báo cân đối ngân sách cấu trúc cho giai đoạn 2013-2020.

e. Đề tài trình bầy tóm tắt quy trình nội dung các bước để dự báo cân đối ngân sách cấu trúc gồm các bước sau:
Bước 1: dự báo GDP;
Bước 2: Ước lượng và dự báo sản lượng tiềm năng;
Bước 3: Tính toán các yếu tố ảnh hưởng tới ngân sách;
Bước 4: Ước lượng các thành phần chu kỳ;
Bước 6: Phân tích nhạy của cân đối ngân sách cấu trúc;
Bước 7: Dự báo cân đối ngân sách cấu trúc, gồm:
-    Dự báo cấu trúc nền kinh tế;
-    Dự báo sản lượng tiềm năng;
-    Dự báo các yếu tố ảnh hưởng tới ngân sách;
-    Dự báo các thành phần chu kỳ của ngân sách cấu trúc;
-    Dự báo cân đối ngân sách cấu trúc.

f. Đề tài thực hiện ước lượng sản lượng tiềm năng của nền kinh tế giai đoạn 2000-2012 bằng 3 phương pháp là Phương pháp khử xu hướng thời gian, Phương pháp Lọc H-P (Hodrick – prescott filter) và Phương pháp hàm sản xuất. Kết quả ước lượng sản lượng tiềm năng bằng 3 phương pháp cho thấy độ chênh sản lượng tiềm năng và sản lượng thực theo hai phương pháp đầu là khá lớn, trong khi theo phương pháp hàm sản xuất thì độ chênh sản lượng này có vẻ phù hợp hơn. Đó là lý do Đề tài đã sử dụng phương pháp hàm sản xuất để dự báo sản lượng tiềm năng của nền kinh tế giai đoạn 2013-2020.

g. Đề tài thực hiện ước lượng cân đối ngân sách cấu trúc giai đoạn 2000-2012 bằng 2 phương pháp của OECD và Ôxtrâylia. Kết quả ước lượng cho thấy phương pháp ước lượng cân đối ngân sách cấu trúc của các nước OECD và của Ôxtrâylia là khá khác nhau, và độ chênh lệch giữa cân đối ngân sách cấu trúc được ước lượng theo phương pháp của các nước OECD so với cân đối ngân sách thực thấp hơn nhiều so với theo phương pháp của Ôxtrâylia.

h. Đề tài tiến hành dự báo tăng trưởng kinh tế thực của Việt Nam ở giai đoạn 2013-2020 theo 3 kịch bản thấp, trung bình và cao và vì vậy sẽ có 3 kịch bản so sánh cân đối ngân sách cấu trúc với mục tiêu cân đối ngân sách thực.

i. Đề tài đã dự báo 3 kịch bản cân đối ngân sách cấu trúc theo 3 kịch bản tăng trưởng thực (chủ yếu là do nẩy sinh 3 kịch bản về thu ngân sách) của nền kinh tế đồng thời theo cả hai phương pháp dự báo cân đối ngân sách cấu trúc được lựa chọn. Từ đó có cách nhìn tổng thể và toàn diện hơn về cân đối ngân sách trong trung và dài hạn để đề xuất mục tiêu cân đối ngân sách bền vững.

Xem bản toàn văn tại: thư viện NCIF.

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202